Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Neuvoston järjestyssäännöt

Veikossa N:o 3 1973 julkistettiin myös otteita kouluneuvoston aikaansaamasta järjestyssäännöstä. Säännöt hyväksyttiin 22.05.1973, ja koska niistä ei valitettu lääninhallitukseen, ne astuivat voimaan 01.08.1973.

Järjestyssääntöluonnoksesta

Kouluneuvosto julkisti 26.04. luonnoksensa uusiksi järjestyssäännöiksi. Säännöt vahvistetaan vasta myöhemmin ottaen huomioon luokkakokousten lausunnot. Luultavaa on, ettei suuria muutoksia tapahdu. Tässä on muutamia keskeisiä otteita luonnoksesta.

Välituntialueena pidetään koulun aluetta sekä siihen välittömästi liittyviä alueita. Luokat 1.-4. viettävät välitunnit ulkona. Muut luokat oleskelevat välitunneilla ulkona tai käytävissä jäämättä kuitenkaan luokkiin. Yläluokat, joilla on oikeus olla sisällä välituntien aikana, eivät saa oleskella I ja II kerroksessa.

Päivänavauksesta myöhästyneiden on ilmoittauduttava seuraavaa tuntia pitävälle opettajalle. Muilla tunneilla katsotaan myöhästyneiksi opetuksen alkamisen jälkeen luokkaan saapuvat oppilaat.

Viidestä myöhästymisestä luokanvalvoja ilmoittakoon rehtorille. Ennen ilmoitusta luokanvalvoja ottakoon selville, onko joihinkin myöhästymisiin asiallinen syy eli lieventäviä asianhaaroja [mm. keliolosuhteet, kolarit]. Jos myöhästymiset jatkuvat, rehtori ilmoittaa asian kouluneuvoston käsiteltäväksi.


Kuva: U-Veikko 1970, 1.

Oppilailla on oikeus käyttää koulun tiloja vapaa-ajan harrastustoimintaan ja kerhotoimintaan. Harrastus- ja kerhotoiminnassa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Rehtori tai kouluneuvosto myöntää tilojen käytön ja ajan harrastus- ja kerhotoimintaan. Järjestävä yhteisö vastaa omasta tilaisuudestaan.

Oppilaalla on oikeus ilmaista poliittinen tai yhteiskunnallinen mielipiteensä koulutunneilla, milloin se liittyy käsiteltävänä olevaan asiaan sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja muissakin kouluelämän tilanteissa.

Oppilailla on lain sallimissa rajoissa oikeus muodostaa koulu- ja luokkakohtaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka voivat kuulua valtakunnallisiin ja paikallisiin järjestöihin ja voivat olla myös poliittisia.

Oppilaat saavat julkaista ja levittää painotuotteita tai muuta tiedotusaineistoa, mikäli se ei haittaa koulun työrauhaa. Luokkahuoneita ei tule käyttää sellaisen aineiston esillä pitämiseen, joka ei liity asianomaisen luokan yhteisiin opintoihin. Kaupallista tai yleisiin poliittisiin vaaleihin liittyvää mainosaineistoa ei koulussa saa julkaista eikä levittää.

Koulun teknisten laitteiden käytöstä ja tiedotustilojen varaamisesta päättävät rehtori ja kouluneuvosto yhdessä. Mikäli koulussa tapahtuvan poliittisen toiminnan yhteydessä esiintyy ristiriitatilanteita, kouluneuvosto osallistuu niiden käsittelyyn toimivaltansa rajoissa. Silloin, kun rehtori tai jokin muu elin on toimivaltansa mukaan päättänyt em. asiasta, toimenpide tulee saattaa kouluneuvoston tietoon.

Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisella ja rauhallisella käytöksellään pyrkiä edistämään koulun työrauhaa. Oppilasta voidaan rangaista, jos hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muutoin epäasiallisesti.

Opettaja saa määrätä poistumaan luokasta enintään puolen tunnin ajaksi oppilaan, joka häiritsee tunnilla opetusta. Kouluneuvosto voi antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen sekä määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa.

Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Tupakointi on kielletty kouluaikana sekä koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa.
(Veikko N:o 3 1973, 25)


MaCa: Olen huomannut, että ensimmäisenä päivänä oppilailla ei ole mitään mukanaan, toisena kynä ja paperia, viikon kuluttua ilmestyvät ensimmäiset kirjat, kuukauden kuluttua voimistelutossut ja virsikirjasta käy almanakka tai pankkikirja, kellä sellainen on.

(Veikko N:o 4 1970, 35)


Oja: Ensi maanantaina tuon sitten arpakuution mukanani, niin voimme arpoa, kuulustellaanko läksy suullisesti vai kirjallisesti. Saadaan vähän jännitystä elämään!

(Veikko N:o 3 1970, 35)