Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Tilastollinen tilinpäätös

Oheisessa taulukossa on esitetty eräitä Norssin toiminnan tunnuslukuja kunkin lukuvuoden päättyessä.

Lukuvuosi /

Tunnusluku

1930-

1931

1931-

1932

1932-

1933

1933-

1934

1934-

1935

1935-

1936

1936-

1937

1937-

1938

1938-

1939

1939-

1940

Luokkia

22

23

23

23

23

24

23

24

24


Oppilaita

658

667

623

642

664

670

666

670

672

600

Karsinta

 • päästötod. / seur. lk.

 • sai ehdot

 • jäi luokalle


442

152

64


405

178

84


423

149

51


409

156

77


432

158

74


453

151

66


443

140

83


483

121

66


467

148

58


592

-

8

Arvosanojen keskiarvot

 • käytös

 • ahkeruus

 • edistys


9,99

8,79

7,12


9,94

8,77

7,10


9,98

8,04

7,24


9,97

8,97

7,19


9,97

9,02

7,26


9,99

8,95

7,25


9,99

9,05

7,23


9,99

9,03

7,19


9,98

9,11

7,18


-

-

-

Ylioppilaita 1) kevät

syksy

Hylättyjä 3)

58

4

2

61

20

2

42

13

1

41

10

4

37

9

0

53

13

0

46

7

2

57

11

1

55

-

0

103 2)

-

Opetusharjoittelijoita 4)

 • syyslukukausi

 • kevätlukukausi

292

158

134

250

116

134

284

138

146

317

153

164

235

119

116

222

113

109

173

87

86

153

80

73

159

72

87

58

Harjoittelijoiden tunnit 4)

 • harjoitustunteja

 • virkatunteja

 • opetusnäytteitä

3371

2108

1138

125

3023

1855

1031

137

3043

1859

1068

116

3148

2087

930

131

2543

1644

814

85

2674

1622

967

85

2466

1439

941

86

2434

1275

1074

85

2087

1171

841

75

533

301

221

11

1) Lähempi tarkastelu sivuilla 2-3.
2) Kaikki julistettiin ylioppilaiksi, myös yksi kaatunut ilman ylioppilastutkintoa pois luettuna yksi, joka julistettiin asepalveluksensa vuoksi ylioppilaaksi vuonna 1941.
3) Improbatur myös syksyn ylioppilaskirjoituksissa.
4) Lähempi tarkastelu sivuilla 3-4.
(HSN 1930-1931; 1931-1932; 1932-1933; 1933-1934; 1934-1935; 1935-1936; 1936-1937; 1937-1938: 1938-1939; 1939-1940-1941)

Lukuvuoden 1939-1940 vuosikertomuksessa ilmoitetut oppilasmäärät sekä luokalle jääneiden luvut poikkeavat toistaan koulun tilastoissa ja rehtorin laatiman alkuluvun tekstissä. Tämä johtuu tilastoinnin eroista. Taulukon luvut kuvaavat Norssin alkuperäisten oppilaiden tilannetta. Vuosikertomuksen tekstiosa kuvaa todellista tilannetta syyslukukauden päättyessä, jolloin koulun oppilasmäärä oli kasvanut siirto-oppilaiden myötä noin 10 prosentilla.

Koko koulun kaikkien luokkien arvosanojen keskiarvo ei saavuttanut käytöksen arvostelussa minään 1930-luvun vuotena täyttä kymppiä, mutta pysyi silti kiitettävällä tasolla. Norssin poikien ahkeruus ja huolellisuus vaihteli 8.04-9.14 välillä, joka oli tietysti hyvää ja osin jopa kiitettävää luokkaa. Edistyminen oli niin ikään hyvää keskiarvon pysytellessä 7.10-7,26 välillä. Lukuaineiden keskiarvot olivat kuitenkin koko 1930-luvun ajan noin 0.2 numeroa matalammat kuin kaikkien aineiden keskiarvot. Tämä osoittaa, ettei Norssi ollut pelkästään teoreettinen koulu. Kyllä siellä opiskeltiin innokkaasti myös muitakin tarjolla olleita aineita.

Ehtoja sai lukuvuosina 1930/1931 – 1938/1939 joka vuosi noin viidennes tai jopa neljännes oppilaista. Vuosikymmenen rauhan vuosien keskiarvo oli 22.80 prosenttia ja vaihteluväli 18.10-26.70 prosenttia. Luokalle jätettiin myös surutta noin kymmenes osa oppilaista. Keskimäärin luokalle jätettiin 9.66 prosenttia oppilaista, ja vaihteluväli oli 8.6-13.8 prosenttia. Poikkeuksen muodostaa luonnollisesti poikkeuksellinen lukuvuosi 1939/1940, jolloin ehtoja ei annettu kenellekään ja vain kahdeksan oppilasta jätettiin luokalle.

Alla olevasta vertailutaulukosta voidaan todeta, että ehtoja saaneiden määrä ei ollut Norssissa mitenkään poikkeuksellisen suuri, vaan vain valtakunnallista tasoa. Luokalle jätettyjen osuus oli sen sijaan merkittävästi matalampi kuin valtakunnallinen prosenttiosuus, josta voi tehdä johtopäätöksiä opetuksen tasosta ja arvostelun ankaruudesta.

Vertailutaulukko. Oppilaiden karsinta kaikissa Suomen oppikouluissa 1930- ja 1960 -luvulla.


1930-luku

1960-luku

Siirrettiin luokalta

58 %

65 % 1) - 60 % 2)

Sai ehdot

22 %

23 %

Jäi luokalle

20 %

11 – 12 % 1) – 15 – 17 % 2)


1) Keskikoulut
2) Lukiot
(Kiuasmaa 1982, 293)

Ylioppilastutkinnon pakollisia kokeita olivat 1930-luvulla: äidinkielen koe, toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaalikoe.

Taulukko Norssin ylioppilaskirjoitusten tuloksista 1930-luvulla.

Lukuvuosi

Ylioppilaita

Laudatur

Cum laude

Approbatur

Improbatur


Kevät

Syksy

Kevät

Syksy

Kevät

Syksy

Kevät

Syksy

Kevät

Syksy1)

1930/1931

58

4

5

-

26

2

27

2

4

2

1931/1932

61

20

8

-

27

-

26

20

22

2

1932/1933

42

13

5

-

16

-

21

13

14

1

1933/1934

41

10

5

-

18

-

18

10

14

4

1934/1935

37

9

6

-

23

-

8

9

9

0

1935/1936

53

13

6

-

25

-

22

13

13

0

1936/1937

46

7

4

-

27

-

15

7

9

2

1937/1938

57

11

4

-

35

1

18

10

12

1

1938/1939

55

-

3

-

35

-

17

-

5

-

1939/1940

103


Yhteensä

553

87

46

-

232

3

172

84

102

12

Kaikki

640

46

235

256

114 / 12 1)


1) Lopulta kaikkiaan
(HSN 1931-1932, 100-102; HSN 1932-1933, 94-95; HSN 1933-1934, 101-103; HSN 1934-1935, 88-89; HSN 1935-1936, 83-85; HSN 1936-1937, 82-84; HSN 1937-1938, 90-91; HSN 1938-1939, 95-97; HSN 1939-1940-1941, 42-45; HSN 1941-1942, 40-42)

Vertailutaulukko. Uusien ylioppilaiden määrät koko maassa vuosina 1920-1939.

Vuosi

Ylioppilaita

0/00 19-20

Vuotiaista

1920

1 142

-

1925

1 378

9.8

1929

1 958

13.4

1934

2 225

16.3

1937

2 480

18.2

1939

2 659

19.5

(Kiuasmaa 1982, 227)
Vertailutaulukko. Ylioppilastutkintojen määriä ja tuloksia koko Suomessa vuosina 1920 – 1970.

Vuosi

Kevättutkinto

Syystutkinto


Kokelaita

Hyväsyttyjä

Prosenttia

Kokelaita

Hyväksyttyjä

Prosenttia

1920

1 220

962

78,85

271

184

67.90

1935

2 669

1 982

74.26

674

527

78.19

1945

2 569

2 073

80.69

490

357

72.86

1950

4 237

3 543

83.62

686

530

77.26

1955

4 796

4 141

86.34

651

546

83.87

1960

7 876

6 567

83.38

1 264

1 099

86.95

1965

13 878

12 022

86.63

1 737

1 422

81.87

1970

18 832

17 132

90.97

1 622

1 148

70.78

(WSOY 1975-1976, 10, palsta 955)

Norssin ylioppilaskirjoitusten tuloksista laadittua taulukkoa tarkasteltaessa on otettava huomioon, että lukuvuonna 1939/1940 kaikki 103 kokelasta julistettiin ylioppilaiksi ilman mainesanoja. Taulukosta voidaan Norssin kannalta tehdä muutama havainto.

Noin 86,41 prosenttia Norssin omista ylioppilaista läpäisi kirjoitukset 1930-luvulla keväällä ja 13.59 syksyllä. Syksyllä kirjoittaneista keskimäärin 89.47 prosenttia läpäisi kokeet. Syksyllä tutkinnon läpäisseistä ei toisaalta yksikään saavuttanut mainesanan laudatur ja vain kolme saavutti mainesanan cum laude approbatur. Kokonaan hylätyiksi jäi omana kirjoitusvuonaan lopulta kuitenkin vain 2.7 prosenttia Norssin kaikista omista abituruksista. Norssin poikien ylioppilaskirjoitukset menivät siten valtakunnallisiin keskiarvoihin verrattuna erinomaisesti, mikä kertoo paitsi opetuksen tasosta myös koulun ankarasta hengestä.

Ylioppilastutkinnon arvostelu oli lisäksi 1930-luvulla huomattavasti ankarampaa kuin 2000-luvulla. Yleisarvosana laudatur näytti kuuluvan pääasiassa vain Ylioppilastutkintolautakunnalle. itselleen. Ainoastaan 5.45-13.04 prosenttia Norssin ylioppilaskokelaista saavutti sen 1930-luvulla. Prosentuaalinen keskiarvo oli yhdeksänä rauhan vuotena 8.57 prosenttia. Kevään ylioppilaskirjoituksissa hylättiin sen sijaan 8.3-26.2 prosenttia kokelaista. Yleisarvosanan improbatur sai yhdeksän normaalivuoden aikana kevään kirjoituksissa keskimäärin 18.6 prosenttia, vajaa viidennes Norssin ylioppilaskokelaista.

Koko lukuvuonna eli syksyllä lopullisesti reputettujen määrä jäi kuitenkin 1930-luvulla varsin vähäiseksi, 0.0-2.5-8.0 prosenttiin rauhan vuosien keskiarvon asettuessa 2.23 prosenttiin. Arvosteluasteikko painottui voimakkaasti cum laude approbatur- ja approbatur- arvosanoihin. Molempia mainesanoja kirjoitettiin keväisin suunnilleen yhtä paljon, 43.76 ja 47.67 prosenttia kaikista arvosanoista.

Ylioppilastutkinnon arvosanoilla ei tosin 1930-luvulla ollut suurtakaan merkitystä yliopisto-opintoihin pääsemisen kannalta. Helsingin Yliopistoon kirjoittautui vuosittain keskimäärin 1 200 uutta opiskelijaa, ja esimerkiksi vuosina 1935-1937 yliopisto vastaanotti noin 45 prosenttia koko maan ylioppilaiden vuosiluokasta. (Kaarninen & Kaarninen 2002, 216) Ylioppilaskirjoituksia ei otettukaan silloin samalla vakavuudella kuin 2000-luvulla. Pääasia oli, että pääsi läpi, koska yliopistoon pääsivät kaikki halukkaat (Sipponen 2003).

Auskultanttien määrä laski vasta lukuvuonna 1936-1937 alle sadan lukukautta kohti. Se johtui luonnollisesti siitä, että lukuvuonna 1934-1935 toimintansa aloittanut Tyttönormaalilyseo kykeni vasta silloin hoitamaan oman osuutensa suomalaisten oppikoulun opettajien valmistuksesta. Harjoitustuntien, opetusnäytteiden ja virkatuntien tuntimäärät laskivatkin vasta lukuvuodesta 1936-1937 alkaen pysyvästi alle 1 600 tunnin tason.

Koulussa toimi vuosikymmenen ajan 23-24 luokkaa [perusopetusryhmää]. Lukupäiviä oli vuodessa noin 180, vaikka koulua käytiin myös lauantaisin. Kullakin luokalla oli siten vuodessa keskimäärin noin 1 000 lukutuntia. (HSN 1935-1936, 60) Seuraavassa taulukossa esitetään auskultanttien, heidän pitämiensä harjoitus- ja virkatuntien sekä antamiensa opetusnäytteiden laskennallisia keskimääräisiä lukumääriä kutakin luokkaa kohden 1930-luvun rauhan vuosina. Prosentuaalisessa osuudessa on opetustuntien laskennalliseksi määräksi otettu varovasti tuo 1 000 tuntia.

Lukuvuosi/

Tarkastelukohde

1930/

1931

1931/

1932

1932/

1933

1933/

1934

1934/

1935

1935/

1936

1936/

1937

1937/

1938

1938/

1939

1939/

1940

Luokkia

22

23

23

23

23

24

23

24

24

n.a.

Kandidaatteja / lukuvuosi

292

250

284

317

235

222

173

153

159

58

Kandidaatteja / luokka

 • syyslukukausi

 • kevätlukukausi

13.27

7

6

10.87

5

6

12.35

6

6

13.78

7

7

10.22

5

5

9.25

5

5

7.52

4

4

6.38

3

3

6.63

3

4

n.a.

n.a.

n.a.

Kandidaatin tunteja

3371

3023

3043

3148

2543

2674

2466

2434

2087

533

Tunteja / luokka

 • harjoitustunteja

 • opetusnäytteitä

 • virkatunteja

153

96

6

52

131

81

6

44

142

81

5

56

137

91

6

40

111

71

4

35

112

68

4

41

107

63

4

41

102

53

4

45

87

49

3

35

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Tunteja / luokka %

 • harjoitustunteja

 • opetusnäytteitä

 • virkatunteja

15.30

9.60

0.60

5.20

13.10

8.10

0.60

4.40

14.20

8.10

0.50

5.60

13.70

9.10

0.60

4.00

11.10

7.10

0.40

3.50

11.20

6.80

0.40

4.10

10.70

6.30

0.40

4.10

10.10

5.30

0.40

4.50

8.70

4.90

0.30

3.50

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

(HSN 1930-1931; 1931-1932; 1932-1933; 1933-1934; 1934-1935; 1935-1936; 1936-1937; 1937-1938: 1938-1939; 1939-1940-1941)

Taulukosta voidaan täysin teoreettisesti tarkastellen todeta, että auskultantit pitivät vuosittain enimmillään noin 15.30, vähimmillään noin 8.70 ja keskimäärin noin 12.01 prosenttia luokkien kaikista tunneista. Auskultantit tietysti valmistautuivat huolellisesti opetusnäytteisiin ja harjoitustunneille, mutta jopa joitakin opetusnäytteitä jouduttiin myös hylkäämään.

Suurimman ongelman muodostivat virkatunnit, joista esimerkiksi sairaustapauksista johtuneille tunneille auskultanteilla ei ollut edes mahdollista valmistautua. Virkatunteja oli luokkien kaikista tunneista 3.50 - 5.60 ja rauhan vuosina keskimäärin 4.32 prosenttia. Kun Norssin vakituisen ja epäilemättä myös sijais- sekä tuntiopettajakunnan jäsenet olivat erityisen taitavia, ei edellä esitetyn tasoisilla teoreettisilla tuntimäärillä voinut olla kovinkaan suurta vaikutusta oppilaiden osaamisen tasoon. Se riippui kyllä jokaisesta norssista itsestään.

Vertailutaulukko. Oppikoulun opettajien määriä 1918-1939. Luvuissa ovat mukana myös viransijaiset ja tuntiopettajat.

Koulut

1918/1919

1923/1924

1929/1930

1935/1936

1938/1939

Valtion koulut

924

1 212

1 455

1 520

1 578

Yksityiskoulut

1 319

1 403

1 558

1 632

1 848

Yhteensä

2 243

2 615

3 013

3 152

3 426

(Kiuasmaa 1982, 235)

Oppilaiden terveydentila oli talvisodan alla, lukuvuonna 1938-1939 yleensä erittäin hyvä. Voimistelusta oli lääkärintodistuksen nojalla ollut kokonaan vapautettuna 10 ja osittain 27 oppilasta. Tohtori Matti Orkomies [Wallenius] tarkasti syyslukukauden aikana ensimmäisen, toisen ja kuudennen luokan oppilaat. Hän antoi tarkastuksestaan seuraavan kertomuksen.

Loka-marraskuussa olen tutkinut rehtorin toimeksiannosta Suomalaisen Normaalilyseon I, II ja VI luokan oppilaat, yhteensä 244 poikaa: Klassillisen lyseon I luokalta 40, II 33 ja VI 42 poikaa sekä Linjajakoisen lyseon I 40, II 47 ja VI 42 poikaa. III, IV ja V luokka jätettiin nyt tutkimatta, ne kun tutkittiin vuonna 1936. Tutkimuksen tulokset ovat lyhyesti seuraavat.

I) Yleistila: Hyvä 60 pojalla, kohtalainen 165 pojalla ja heikko 19 pojalla. Kun olen ollut arvostelussani verraten ankara, voidaan poikien yleistilaa pitää suurin piirtein tyydyttävänä.

II) Vähäverisiä olen löytänyt vain 3 poikaa.

III) Ryhti: hyvä 37 pojalla, normaali 178 pojalla ja huono 29 pojalla. Tässäkin arvostelussa olen ollut verrattain ankara.

IV) Selkäranka on ollut kaikilla pojilla joustava ja taipuisa, kyttyräselkää ei kellään, yhdellä sivulle taipumista [skolioosia].

V) Rintakehä on ollut enemmän tai vähemmän litteä 16 pojalla. Yhdellä on sen lisäksi ollut oikea puoli painunut sisään [riisitaudin johdosta, keuhkot terveet], yhdellä on rintakehä painunut keskeltä, rintalastan kohdalta, kuopalle [riisitaudin johdosta] ja kahdella on keuhkopussin märkimän aiheuttama rintakehän deformoituminen todettavissa.

VI) Iho on huomattavan kalpea 6 pojalla, yhdellä näppylöitä erittäin runsaasti ja yhdellä vitiligo.

VII) Hampaat: Hyvät 110 pojalla, kohtalaiset 128 pojalla, huonot 6 pojalla. Hyviksi on tällöin katsottu vain aivan virheettömät hampaat, samoin sellaiset, joissa korkeintaan yhdessä on ollut pieni vika. Kohtalaisina on pidetty hampaita silloin, kun vikaa on ollut korkeintaan kahdessa hampaassa, muuten ne on merkitty huonoiksi. Kunnollisesti paikattu hammas on, milloin paikka ei ole käsittänyt miltei koko kruunua, laskettu virheettömien joukkoon. Kun arvostelu on ollut näin ankara, täytyy koulun oppilaiden hampaiden todeta olevan yleensä täysin tyydyttävässä, milteipä suorastaan mallikelpoisessa kunnossa.

VIII) Nielurisat ovat olleet suurentuneet 14 pojalla, niistä 6:lla siinä määrässä, että olen kehottanut poistamaan ne. Parilta pojalta ne oli jo poistettu.

IX) Raajoissa ei ollut mitään erikoisempaa todettavissa.

X) Sydämessä olen todennut yhdellä pojalla nivelleinin jättämän suhisevan systolisen sivuäänen, mikä ei mielestäni anna aihetta mihinkään erikoisiin toimenpiteisiin.

XI) Kilpirauhanen on ollut selvästi suurentunut yhdellä ja hieman suurentunut kahdella pojalla. Puberteettistruuma, ei kaipaa mitään hoitoa.

XII) Muista elimistä ei ole erikoisempaa sanottavaa ollut kellään.

XIII) Nivustyrän olen todennut kahdella pojalla ja kehottanut heitä korjauttamaan vian. Toisen isä onkin soittanut jo minulle ja luvannut hoitaa asian joululoman aikana.

XIV) Hermostohäiriöiden joukkoon on luettava yhdellä pojalla todettu silmäluomispasmi. En ehdottanut mitään hoitoa toistaiseksi.

XV) Likinäköisiä tai muuten huononäköisiä on yhteensä 26, joista 9:llä silmälasit auttavat täydelleen ja yhdellä osaksi; muiden käsketty mennä silmälääkäriin ja koettaa päästä eteen istumaan luokalla. Yksi poika katsoo lisäksi kieroon [neuvottu silmälääkäriin lähempää tutkimusta varten] ja yhdellä on toisessa silmässä proteesi.

XVI) Kuulo on osoittautunut häiritsevän huonoksi vain yhdellä pojalla [neuvottu korvalääkäriin ja luokan eteen istumaan]. Toinen korva on sitä paitsi ollut aikaisemman korvatulehduksen takia kuuro kahdella pojalla, mutta terve korva on kyennyt kummallakin kompensoimaan vian.

XVII) Puhekyky oli yhdellä pojalla tavallista huonompi, puheen ollessa epäselvää, toinen ei osannut lausua r-kirjainta. Molemmat neuvottu puhespesialistin puheille.

XVIII) Suu-huulihalkio oli korjattu yhdellä pojalla operatiivisesti [anatomisesti tulos tyydyttävä, toiminnallisesti tulos huono].

XIX) Rokottamattomia kaksi [vanhemmille tiukkasävyinen huomautus].
Helsingissä 24. XI. 1938.

Matti Wallenius.
lääk. ja kirurg. toht.


Lääkäri: ”No, käytitkö sinä iilimatoja määräyksen mukaan?”
Nahka: ”Kyllä, mutta eri pahalta ne maistuivat.”
(Veikko N:o 1 1938-1939, 12)

Päivän kuva

Tuli tauti vallan tuima,
ikivanha influenssa,
toi se vilut tullessansa,
yskän, nuhan kurkkutaudin,
aikamoisen aivastuksen,
jopa kovan kuumehenki.
Väliin kahden lakanaisen
monet pojat heti sortui,
toiset sentään uhallakin
kouluhunsa uskaltautui.
Vaan ei käynyt koulunkäynti:
opin helmet hukkaan joutui,
tyhjille ei huonehille
toki niitä siroitella.
Siksi arvon lehtorimme,
tohtorimme, maisterimme,
viisaat päänsä yhteen iski,
kolahutti kallojansa,
tuonp’ on saivat sanotuksi
viisauden ikihyvän:
Lupa olkoon koulullemme,
Lupa entistä pitempi.
Neljä päivää levätkäätte,
neljä yötä nukkukaatte
ilman koulun painajaista
pelkoa läksyjen, kokeitten!”
Daktyli


Kuva ja runo: Veikko N:o 5 1935-36, 19.